is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%t2 De Nieuwe R e i s i c e r.

vormigheicï 'er naeuwkcurig in acht genomen moet worcbn. Gij beiert wel hoe voordeelig de Richting van deze kreitzen aen de rust vari het keizerrijk is ; maer men beklaegt dat verfcheiden Staten zich aen de algemeene ampten onttrokken, en de meesten der wetten , verdragen en bevelen hunne kragt verloren hebben.

Twee vorften weigerden de kroon, bij den dood van Albert den II-n, die flechts op den, troon verfcheen. Een hertog van Stirië, uit het huis vaq Oostenrijk , wordt tot keizer uitgeroepen , onder den naem van Frederik den III-» , en neemt tot eene zinfpreuk de vijf klinkletters, om bij verkorting te zeggen, dat het lot van dit huis is wétten aen het heelal te geven: Auflria Eu Imperare Orbi Univerfo. Dit is de verklaring, welke hij zelfs daeraen gaf , en die nog gelezen wordt in een handfchrift van de keizerlijke boekerij': niet dat de toeftand van Frederik met dit ftaetzuchtige opfehrift overeenkwam ; maer deze vorst geloofde aen de fterrenvoorzegkunde , die hem deze toekomende grootheid aenkondigde.

Frederik de III- verheft het landfchap Oostenrijk tot een aertsbisdom, en bevestigt aen dit groote leengoed alle de voorregten, welken zijne voorzitters daeraen verknocht hadden. De oppervorften van Oostenrijk hebben alleen het regt om den tytel van aertshertog te dragen, dien de anderen vruchteloos verzocht hebben.

Dit