Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Eerste Brief. 89

zondeiiijk het tuighuis, de beurs en het ftadhuis, dat eene der zijden van het groote plein verfiert. De levenswijs is 'er zoo aengenaem, dat de inwoonders, en vooral de vrouwen geen Waer geluk fmaken dan te Leipzich. 's Jaerlijksch worden 'er drie groote kermisfen gehour den, pp Nieuw Jaer, Paesfchen en S< Michiel, ijder van veertien dagen, en waervan bijna al de koophandel in boeken gefchicdt. Het is verwonderlijk dat men in eene ftad van geleerden , gelijk Leipzich, eene fchilderij in wezen laet, vertoonende doktor Fauftus te paerd op eene wijntan, met een Duitsch opfchrift, dat op dezen zin uitkomt: „ onder dit hof is eene „ kelder , waeruit de dokter in deze gedaente „ voortkwam, door eene uitwerking van zijne ,, tooverkunst', in tegenwoordigheid van een „ groot getal van aenlchouweren, en de be„ looning daervoor van den duivel ontving".

Digtbij deze ftad gefchiedden, tusfchen de Oostenrijkers en Zweden , twee vermaerde veldflagen , waervan het voordeel aen de laetften bleef. Gustavus Adolfus, reeds overwinnende'in Polen, achtte zich, om eenige misnoegdheden, gewettigd om den wreker van Duitschland te worden, dat door den keizer Ferdinand den IL» verdrukt wierd. Hij drong 'er in, in het jaer 1630; en de graef van Tilly, zoo wel als hij verfcheidenmael door de handen der Overwinninge gekroond , was de eerfte mededinger , dien hij te beftrijden had. Na F 5 ver-

Sluiten