Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 De Nieuwe Reisiger.

overgaen. Het is den grooten mannen , en voornamelijk den grooten vorften eigen de letters te befchermen; maer het is voor een zeer kleen getal bewacrd dezelven gelukkig aentekweeken. Aen Frederik ontbreekt niets, om onze beste fchrijvers te evenaren, dan zich eene ernftige bezigheid te maken van het geene voor hem flechts eene enkele tijdkorting is; en hij zou misfchicn grooter dichter zijn, indien hij zulk een groot koning niet ware" De verzameling zijner Werken befluit bijna alle foorten van poëzije: men vindt 'er lierzangen, brieven, Ongelijkvloeijende veerzen, vertellingen , brieven in dicht en ondicht , en een leerdicht over de kunst des oorlogs.

Het eerfte lierdicht is aen den heer Gresfet toegewijd : de lof, dien het begrijpt, zoude altoos veel waerdig zijn , fchoon hij door geenen vorst gegeven ware. De vergelijking van een genootfchap van geleerden bij de vergadering der goden op den berg Olympus, fchijnt mij met eene edelheid, den poëet en het onderwerp waerdig , uitgedrukt in het lierdicht over de vernieuwing van de akademie der wetenfehappen te Berlijn. Het is een nieuw fchouwfpel éen koning tevens eene akademie te zien ftichten, haer met weldaden te overladen , cn door veerzen beroemd te maken. Eenige vorften hebben geleerden verrijkt , om door hen geroemd te worden; de koning van Pruisfen verrijkt en roemt hen.

Eeni-

Sluiten