is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 86 )

s, om het volk, uit Gods naam, te vermannen^ „ deszelfs zegen of vloek aantekondigen, maar

voorzien met volkomen Goddelyke Volmagt, ,, om eenen nieuwen en beteren Godsdienst in „ te voeren, en aldus een ftigter en Bejlierder ,, van eene nieuwe Huishouding of Bedeeling „ te zyn, gelyk Mozes, fchoon op eene min „ volmaaktere wyze, wel eer voor het Israëli„ tifche volk geweest was" p. 459.

Het hoofdoogmerk derhalven van Christus Propheetisch ampt was, om eenen nieuwen Godsdienst in te voeren ,, als een Goddelyke Afge„ zant heeft hy dien nieuwen Godsdienst ingc„ field" p. 96. Dit is ook de reden, dat Hy wonderen gedaan heeft tot ftaavinge van de nietiwe leer, ,, welke hy door menigvuldige

wonderwerken bekrachtigt heeft, die echter „ Joannes niet behoefde te verrichten, als leeren9, de geen nieuw Leerflelzel van Godsdienst" p. 20.

Vraagt men nu, wat behelsde deeze Leer? wat was de inhoud van zyne ,, voortreffelyke w en voorheen nimmer geopenbaarde Leeringen" p. 20? ,, Daar door hebben wy God leeren p, kennen, als onzen liefhebbende Vader, in „ tegenftelling van een geftreng Opperheer, zoo 9, als de Israëütiten Hem erkennen" p. 219. Daar en boven predikte Christus eene uitmun» Und§ Zeedenleer,De bedoeling der Zeedenleer