is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 206 )

aan die gefehillen, in een byeenkomst te Amfterdam gehouden.

Ten dien einde ontwierpen de Vlaamingen ecJ r.e geloofsbelydenis het Oiyftakske genaamd, die ten grondilage'der vereeniging verftrekken zoude, en veelen der Waterlanders vereenigden zich met hen j 14 jaaren laater deedt men eene nieuwe , maar vruchtelooze pooging tot vereeniging.

Hier zalikhct verhaal van wagenaar uitfchryven, om dat het, tot myn oogmerk, byzonder dienftig is „ In het 1644, (zegt hy bl.42,43) „ hadt de vereenigde Duitfche, Friefche , en

Waterlandfche gemeente ook eenen voorflag tot „ vereeniging gedaan, aan de gemeente der

Vlaamingen, die insgelyks met eenige Fries„ fchen en Hoogduitfche vereenigden. De voor„ flag rustte, op de onderftelling, dat men, in ,, de grondwaarheeden des geloofs, eens was. Da ,, Waterlandfche Gemeente bood aan, over en ,, weeder, in elkanders kerken, verzogt zynde, „ te prediken, aan de gemeene leeden vryheid ,, te laaten, om elkauders predikatiën te hooren; ,, onder eikanderen trouwen, en de egt te laa„ ten bevestigen, daar men goedvondt; ook ,, onderftand te bewyzen aan elkanders armen; ,, terwyl, voor 't overige, de huishoudingen

der twee gemeenten onderfcheiden zouden bly-

ven. Doch deeze voorflagen, vonden geenen

„ in-