Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. xxvn

daar ik mijne Leezers dienen en helpen moet, zou mogen waagen, de ééne volkomen te verwerpen. Hier heb ik dan twee dingen verrigt; zulke woorden, welke ik mij niet verlloutte, eenvoudig uit te laaten, hoewel zij bij mij verdagt zijn, bij voorb. Handel. VIII: 37. of, welke van zeer veele handfchriften uitgelaaten , en daarom verdagt zijn, hoewel ik ze voor egt houde, heb ik met kleinere letters laaten drukken , en wat deze betekenen, moeten mijne Leezers teffens vooruit weeten: zomwijlen heb ik de ééne loezing in den text, en de andere onder aan de bladzijde gezet. Ik weet, dat het niet heel aangenaam is, en den Leezer in z'rjn genoegen ilooren kan, onder den text eene andere leezing of overzetting te zien: maar dewijl 'er in veele uitgaaven van Luthers [en de Neder!.] overzetting des Bijbels , welke nog daarënboven ten gebruike in de Kerken gefchikt zijn, niet zelden tweederlei overzettinge ftaan, welke hij op verfchillende tijden gegeeven heeft, de ééne in, en de andere onder den text, en ik tot hiertoe daar in 't geheel geene klagten over gehoord heb, zo hoopte ik, dat de Leezers ook mij deze befcheidene getrouwheid ten besten zouden houden; zij kunnen immers, *t geen onderaan ftaat ongeleezen laaten,

ge-

Sluiten