is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$i HET EUANG. VAN MATTHEUS»

Hemelen hoort,- en niet verftaat, zo komt de booze, en neemt de zelve van hun hart weg. Dit is het bij den weg bezaaide ge. deelte van den akker. | Het op den rots- 20 £chtigen grond bezaaide is, als iemand het

woord

■ vs. 19, de booze] Volgens Mare. IV: 15. de fatan, en Luc. VIII: 12. de duivel. Ik merk dit aan, omdat mogelijk bij iemand de twijfeling kon opkomen , of Jefus niet gezegd heeft: het booze, d. i. r de booze natuur, de erfzonde, en de Griekfche overzetter van Mattheus het Hebreeuwsch woord verkeerd door, de booze, overgezet heeft.

Hier komt dan de vraag op: werkt de duivel wezenlijk op het hart der groote menigte, en brengt hij op eene, voor hun zeiven ongevoelige wijze te weeg, dat zij het gehoorde woord vergeeten; (eene in de daad verfchrikkelijke leer!) wil Christus dit te kennen geeven? Ik geloof het niet. Satan, duivel, heeft, gelijk reeds bl. 51. is aangemerkt, in het N. Testament nergens de betekenis, welke wij dat woord in onze taal, of vooral in de kerkelijke taal gegeeven hebben, daar wij eiken boozen geest duivel noemen, maar ftaat overal als de naam van een enkelen, van dien, gelijk wij hem noemen zouden, Overften der duivelen, die onze eerfte ouders in het paradijs verleid heeft. De voorbeelden vindt men in mijne Dogmatica, bl. 352—355. verzameld. Hier is het dan onbegrijpelijk, hoe één en de zelfde booze geest, a-is hij niet alomtegenwoordig of almagtig is, onmiddelijk op de harten van zo veele duizend menfchen, die Gods woord hooren, kan werken, 'c geen hem dierhalven hiér toegefchreeven wordt, moet hij flegts .miödelijk doen, of, ais men immers duivelfche werkingen hebben wil, door zijne engelen, of, in zo ver dit alles gevolgen van die verleiding onzer eerfte ouders in het paradijs zijn , door welke onze ganfche natuur verdorven, en tot het kwaade geneigd gemaakt is. Dit laatfte verkieze ik in mijne

ge-