Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 HET EDANG. VAN MATTHEUS.

tot Petrus, en vraagden hem: betaalt uw leeraar den halven fikkei niet? j Hij zeide: 25 zekerlijk? Toen hij in huis trad, kwam Jefus hem voor, en vraagde: wat dunkt u, Simon, van wien neemen aardfche ko* ningen tol en fchatting? van hunne,zoo. nen ? of van vreemdelingen ?[ Petrus 2 6 zeide: van de vreemdelingen. Wel, antwoordde Jefus, dan zouden de zoonen vrij zijn!| Maar opdat wij geen aanftoot gee 27 ven, zo gaa aan de zee, werp den angel

uit,

volgent het meest natuurlijke recht van ieder betaafd Worden, die de befcherming genieten wil, en die ze filet betaalen wil, zou zelfs van de befcherming., die geld kost, moeten afftaan, en zig voor iemand* die nergens recht en befcherming zoeken mng, d. i. zo goed als voor vogelvrij moeten verklaaren. •Omtrent belastingen aan de Overheid zullen wij de 'leer van Jefus Cap. XXII: 15—22. vinden», daarenboven nog omtrent eene, over welker rechmaatigheid getwist zou kunnen worden. 2] 'T was wel geen pligt jegens God, den halven fikkei voor den Tempel, dien de zelve niet voor altoos gevorderd had., te betaalen, maar Jefus maakt deze tegenwerping niet: 't was dan toch eene fchatting, welke het ganfche volk zig had opgelegd, en waaraan niemand zig onttrekken kan, die nog tot zijn volk behooren wil.-

vs. 25. 26.] Jefus wil hier eigenlijk, aan Petrus wederom een wenk geeven, dat hij de Mesfias is. Beze is de zoon van God, hij is eigenaar van den Tempel, en als 'er tot den opbouw en verbetering van dezen eene fchatting opgelegd wordt, zo behoefde hij de zelve even min te betaalen, als zoonen van koningen de fchattingen der onderdaanen.

27. opdat wij geen aanjloot geeven] Opdat het niet als eche veiachting of onverfchilligheid 01»» trent den Tempel befchouwd worde.

Sluiten