is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J4 HET EUANG. VAN LUCAS.

eenige, juist in den veldtogt begreepen foldaaten vraagden hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij antwoordde; zoekt niemand

door

rJI' l4' J">st ** den veldtogt begreepen

Joldaaten] Letterlijk, te veld trekkende, of, na den oorlog gaande; doch in 't Duitsch moest ik 'er nog loidaaten, bijvoegen, om niet afgebroken te fehrijven! . Deze zijn geene Romeinfche foldaaten; die lagen in' eene geheel andere land/treek van Palestina te CaefaIfJr b?zettwS> daa"- het ook nog Handel. X. iets geneei nieuws is, aan een onbefnedenen, den hoofdman Lornehus, den doop te bedienen: ook waren die toen m geen veldtogt begreepen, maar lagen, gelijk reeds gezegd is, in bezetting. b J

,.,'J Z'in 1°ldaaten va" Herodes den Viervorst, en wel in de daad in die landftreek, daar Joannes doop. te, te veld trekkende. Herodes had toen oorlog met h« Petreïsch Arabiën, Aretas, (wiens dogter hij had willen verftooten, doch welke het te S yer"omeB had, en door de v)ugt dien hoon wa« ™STeB'> zie de aanm- °P Matth. XtV: 3.) fa ™! f AJ ee",ge" tijd naa de onthoofding van Joannes den Dooper een grooten flag verloor. Dit weeten w-j u.t Jofephus, Oudh. XVUlfg. Deze Togt mis" noodzaakelijk door het dal aan de andere zi^Tan

WiLtr?3" ga4"' ,d!,ar Joannes d0°PteJ en de ver. bl.jtplaats van Herodes geduurende den oorlog, van waar hij den zeiven door generaals voerde, was Macnarus aan het zuidelijk einde van dit dal, tegenover de doode zee. Zijne foldaaten waren gemeenlijk gee! ne Jooden, (want du wonderlijke volk deugt niet tot den&bbal'/T1 bet, zf aa^id maakf, om op den Sabbath te vegten, als het niet aangegreepen wordt en zijn leeven verdedigen moet,) maar |elijk ™t de gefchiedenis der begraafeni, van Herodes den Grooten weeten, Thraciërs, Duitfchcrs, en Galatiers fa dr-e krijgsbenden verdeeld, (zie de aanm7 op Matth. \Ul. 5.) zoo dat het zeer wél zijn kon, dat 'er onder de gedoopten door Joannes, ook veste van onze

Iandg. .,: