is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3

ft. 12—49,

jianftelling der twaalf Apostelen (*). jDe lij deze gelegenheid gehoudene bergpredikatie (f).

Om dezen tijd gebeurde het, dat hij opi» een berg ging om te bidden, en den gan. fchen nacht in het gebed tot God doorbragt:| Als het dag wierd, riep hij zijne 13 leerlingen tot zig, en nadat hij 'er twaalf uitgekozen had, welken hij ook Apostelen noemde, |

Simon, dien hij ook den naam van Pe-14

trus gaf, en Andreas zijn broeder, Jacobus en Joannes, Philippus en Bartholomeus,| Mattheus en Thomas, 15 Jacobus den zoon van Alpheus, en Simon met den bijnaam, de ijveraar,I

Ju.

(*) Mare. III: 13—19. (t) Matth. V. VI VII.

vs. 15. de IJveraar] De overzetting van den He> breeuwlcben naam, Kananites, die Matth. X: 4. gebezigd is. IJveraarlj, of om het Griekfche woord te zetten, Zeloten, wierden bij de Jooden die geenen genoemd, weiken voor de Wet van Mofes zeer ijver» den, en ondernamen, de zelve door geweld in ftand te houden en de overtredingen der zelve te verhinde, ren; bij voorb. wanneer Jefus de koopers en verkoopers uit den Tempel dreef", zo deed hij, st geen ook een Zeloot, zonder de Mesfias te zijn, volgens het vermeende recht der Zeloten, zou gedaan hebben. Deze Zeloten pleegden dikwerf ongeoorloofde geweldenaarijën, en naa verloop van tijd wierd«n zij zee;

F 4 boo.