is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XXIII: 26-45. 99

Eén der mede opgehangen misdaadigers 39 lasterde hem, en zeide: indien gij de Chris.

tus

vs. 39. 40,J Volgens Lucas kan ik niet anders zien, of de één, die mede gekruizigd was, heeft Christus in 't geheel niet befpot, en zig niet eerst aan 't kruis bekeerd. Indien hij, gelijk men gemeenlijk voorgeeft, zelf in 't eerst Christus gelasterd had, d»>i had hij immers niet moeten zeggen: en vreest gij ook God niet, maar, en wij vreezen ook God niet, zijn berouw en affchrik betuigen, en Jefus om vergeeving bidden, Heere, gedenk aan mij, zou ook in den mond van iemand, die hem zo even op eene booze wijze gelasterd had, zeer kwaalijk ftaan. Hoe dit met Mattheus overeen te brengen zij, zie men in de aanmerking op Matth. XXVII: 44.

Ik kan dit niet voor eene bekeering in de laatfte fterfuuren houden, maar geloof, dat deze roover zig reeds vooraf bekeerd heeft in de gevangenis, terwijl hij, tot de voltrekking van zijn vonnis op het hooge . Feest, bewaard wierd. Hij moet Jefus, dien hij hier juist op een tijd, toen de zelve zig als een van God verlaaten bedrieger voordeed, en zelfs zijne leerlingen omtrent hem verwarren konden, zo zeker voor den Mesfias erkent, te vooren meêrmaalen hooien prediken en zijne wonderen gezien hebben, anders was alles onbegrijpelijk. Dat hij een roover was, verhinderde dit niet, want roovers zijn gaarne, al was het ook flegts om eene gelegenheid af te zie», waar eene menigte volks vergaderd is, en daar hebben zij dan ook voor 't geen zij zien en hooren, oogen en ooren. Dit van Jefus gehoorde woord ontwaakte in de gevangenis jn zijn hart, en brengt vrugt voort, gelijk Matth. XIII. het zaad, dat op den goeden akker viel; en wanneer hij nu geheel onverwagt met dien man gekruizigd wierd, dien hij voor den Mesfias erkende, mogelijk zelfs in zijne redevoeringen daar iets van gehoord had, dat des menfchen zoon verhoogd, d. i. gekrutzigd moest worden, welk een indruk moest dit. op zijn hart maaken? In de daad, wij vinden ook bj hem zeer veel buitengewoons, niet enkel, 't geen G 2 reeds