is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 HET EUANG. VAN JOANNES,

heb een grooter getuigenis dan dat van Joannes; want de werken, welken de vader mij gegeeven heeft om te volbrengen, deze werken, die ik verrigte, deze getui. gen van mij, dat de vader mij gezonden heeft,j en de vader zelf, die mij gezonden37 heeft, getuigt van mij. Zijne Hem hebt gij nooit gehoord, en geene gedaante van hem gezien :| en zijn woord hegt niet in 38 u, want gij gelooft hem niet, dien hij ge. zonden heeft. | Onderzoekt de fchrift (•), 39

want

(*) Of: gij onderzoekt, gij oefent u in de fchrift,

vs. 37. Zijne Jlem hebt gij nooit gehoord, en geene gedaante van hem gezien] De meening isj lk fpreek niet van een grtuigeniï, dat God door eene item uit den Hemel aflegt, of waarbij hij zig wezen, lijlc zigtbaar vertoont; .zodanig een moogt gij niet vorderen of verwagten : door de daaden en wonderen getuigt hij van mij en Qvs. 30O door zijn woord in de fchriften des O. Testaments.

vs. 39; Onderzoekt de fchrift, — een bevel, of ook,gij onderzoekt, gij oefent u inde Jchrift] Het Grieksch kan beide betekenen; het laatfte is bij mij egter, volgens mijn gehoor van het Grieksch, het waarfchijnljkfte. Dan wordt daarvan gefproken, dat de Geleerden onder de Jooden bijna hun geheelen leef. tijd met zig te oefenen in de fchrift doorbragten, en fchier geene andere foort van geleerdheid kenden j maar dit onderzoeken, cf, gelijk ik het liever met ons gewoon zou willen uitdrukken (want, onderzoe. ken, is te loffelijk, en wij gebruiken het enkel in een goeden zin voor, opregt na de waarheid zoeken) Itydeeren tn de fchrift, was doorgaans zeer gebrek, Jtig. 4'j verklaarden de fchrift ut de onzekere, en dikwerf ten eenen maal ongerijmde overleveringen der Ouden, werkten aan de zelve met kunst, wierden,

om-