is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 HET EUANG. VAN JOANNES.

Men heeft deze woorden gemeenlijk verkeerd verdaan, ais of hun de beenderen vermorzeld, en zij dan van het kruis afgenomen moesten worden. Van het vermorzelen der beenderen zouden zij niet terftond geftorven zijn, daarbij leeft iemand nog tot aan den derden dag, en fterft dan aan het koud vuur: zo is het ook met de van onderen op gerabraakten, die, wanneer hun de genade-flag niet gegeeven wordt, op het rad gevlogten. lang leeven, alleenlijk dat thans fchier niemand meêr dit uit eigen opmerking weet, omdat men de wreede ftraf, om iemand naa het vermorzelen der leden leevendig op het rad te vlegten, niet meêr uitoefent.

Het dooden, of, gelijk ik het noemen mogt, de genade-flag, gefchiedde, gelijk ik uit het 347?« vers vermoede, door een na het hart van den gekruisten gerigten ftoot van eene fpies, doch opdat hij daar niet al te gemakkelijk af kwame, en hem te veel van de wreede, veele dagen duurende fmert wierde kwijtgefcholden, wierden hem vóór dezen genade-flag de beenderen met eene knods vermorzeld, 't welk met ons rabraken van onderen op omtrent het zelfde is. — Dit is zeer wreed 1 zal men zeggen: dit is waar, maar het is Romeinsch, en de ftraf van het kruizigen zelf is nog veel wreeder.

de daarop volgende fabbat was groot] Omdat die naamlijk op het Paaschfeest kwam.

Die geenen, welken aanneemen, dat Jefus het Paaschlam een dag vroeger heeft" gegeeten, dan het grootfte gedeelte der Jooden, zeggen, dat de zelve zeer groot geweest is, omdat twee fabbaten op den zeiven zamenliepen, O de weekelijkfche fabbat, 2) de eerfte dag van het Paaschfeest, die insgelijks volgens Exod. XII: 16. een fabbat was. Dan zou de zelve, dit beken ik gaarne nog grooter zijn.

Uit het verhaal van Joannes ziet men ligtelijk, dat op een anderen, niet zo plechtigen dag Pilatus aan de gevoelens der Jooden omtrent de ontreiniging van het Land door een die aan het kruis hing, niet toegegeeven, maar de gekruisten den nacht over, en zo lang tot dat zij aan- het koud vuur ftierven, aan het kruis zou hebben gelaatem