Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a HANDELINGEN der APOSTELEN.

ingeeving des heiligen Geestes verkoorenen Apostelen de laatfte bevelen gegeeven had (*).| Dezen openbaarde hij zich ook, 3 na zijn lijden leevende, en met veele ken teekenen, dat hij dezelfde perfoon is, liet zich geduurende veertig dagen van hun zien, en fprak met hun van het Rijk Gods,| verzamelde hen, en beval hun, 4

zich

O) Of: na dat hij den Apostelen, die hij verkoo» zen had, op ingeeving des heiligen Geestes de laatfte bevelen gegeeven had.

welken zeker het Apostelambt behoort, aan anderen te ^eeven, dan die zijn Vadet daar toe beftemd en verordend had.

na dat hij den Apostelen, weiken hij verkoo' zen had, op ingeeving des heiligen Geestes de laatjle bevelen gegeeven had] Wanneer men deze vertaaling aanneemt, dan is de zin, Jefus had hun bevolen, Wat Gods wil was, en God hem ingaf, zijne bevelen zijn bevelen Gods geweest.

vs. 4. verzamelden zij~] De zin is, of, hij beval Juin, bij elkander en te blijven, en Jeruzalem niet te verlaaten, — of,, daar zij te vooren in Galilea geweest waren, beval hij hun weder naar Jeruzalem terug te keer en, en dddr op eenen bepaalden dag, en bepaalde plaats bijëenteUoomen. Het laatfte zou bij mij den voorrang hebben; als dan vinden wij hier het bevel om te zamen te koomen, en zs. 6, dat zij werklijk ingevolge dit bevel naar Je. ruzalem zijn zamengekomen.

• Jn de daad zouden wel, zoo als ik reeds over de Opflandingsgefchiedenis heb opgemerkt, de woorden odk anders kunnen vertaald worden, maar ik verkoos deze overzetting, verzamelden ztj, die bij de ouden niet gewoon is, eigenlijk naar mijnen eigenen zin, zondïr te weeten, dat zij reed» in Luthers overzetting voorkwam, 't gene ik eerst bij het affchrj'ven voorde

pers

Sluiten