is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tj6 HANDELINGEN der. APOSTEL; |Ni

droogde vijgen uit Cijprus koomen, en deelde Je onder de Behoeftigen uit. Haar zoon zond ook eenigen onderuand in geld naar Jeruzalem. Deze hongersnood was dus zeker niet algemeen, en fchijnt zelfs «^ Antiochien niet gewoed te hebben, van waar de Christenen hunnen Geloofsgenooten in Judaea geld tot onderftand zonden; en dit nog lang te voorer,, eer e zulk eene onderfteuning voor de ar men m Judae , tusfc hen Paulus en de overige Apostelen, Gal. II. o.was at sefcroken. Tozephus noemt wel niet uitdiukkeli k net ffi jaar van Claudius, maar vroeger dan .n dit laar kan het niet vallen, want in het vierde jaar van Claudius flierf de koning Herodes Agrippa, van w,en S j terftond in het XII Hoofdd. hooren zullen, en Todiea kreee weder Landvoogden: eerst F.dus, en, ïa aezen !gAlexander, den loon van A'exmder den Alexandrijnfcben Alabarch ; en hierbij fchr.jit JofephM. OudhXX. 5- 2. „ ten dezen tijde was er tn judaea een £oot T hongersnood, in welken de Koningin HeSa den Amen vrugten uitdeelde, die z,j, voor veel eelds . in Egjpten gekogt had." De Hongersnood kan dus zeker ook, geHjk anderen meenen, in het y.jide Jaar van Claudius8 villen, ja ik plaats denzei ven Lever

in£uSlt%enSeweinige plaatzen die volgend, § ,69 der Inleiding , door behulp der Waereldl.jk Ge^ feniedenisfe, eenige tijdrekening «j de Hande mgen der Apostelen brengen, want Lucas Zelve, merkt dar ra de jaaren nooit aan, zoo als hyeen.gz.ns in zij Euangelie, Hoofdd. III: i. 2. gedaan had. Het de jaar van Claudius zal het vierenveertigfle van Chris u , iet vijfde het vijfenveertigfte en het zesde hetzes*n. veetrgfle zijn. Maar terftond daarop keert Lucas weder tot den .verloopenen tijd terug.

Wil men weeten hoe Luther er toe koomt ,om an den gehee'en Aardbodem te fpreeken, en ik het daarentegen waagen durf alleen Palaestina te noemen ik merk daartoe aan: letterlijk beteekent het .Jet geheek bewoonde Land, alleen deze uudn<kkmg gebruiken de Jooden, in hunne taal voor Pal«sma, wanneer Lucas dezelve zoo gebruikt, dan is hei een Hebraïsmus, of eigenlijk een Rab.nismus, want de