is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 HANDELINGEN der APOSTELEN.

Die bij mij waren, zagen het fchitterende 9 licht, en waren ontfteid, maar de ftem van hem, die met mij fprak, hoorden (*) zij niet.f Ik zeide: Heer wat zal ik doen?iö De Heer andwoordde mij: ftaa op, en gaa naar Damascus, daar zal u alles gezegd worden, wat u te doen beftemd is. | Wijl iklï door den glans verblind niet zien konde, leidde mijn Reisgezelfchap mij bij de hand, en zoo kwam ik naar Damascus. | Hier 12 kwam iemand, met naame Anania, een god. vrugtig, naar de wet leevend man, die bij alle aldaar woonende Jooden eenen grooten roem had,j tot mij, ftond bij mij, en zeide: 13

Broe»

(*) Of: verftonden,

vs. 9. de ftem, die met mij fprak, hoorden zij niet\ Indien Lucas zich niet zelve zal tegenfpreeken, kan dit niet anders beteekenen als 't gene ik onder den Tekst gezet heb, verftonden zij niet, want Hoofdd. IX: 7. waar de Aanmerking kan worden nageleezen, zegt Lucas, zij hadden de ftem gehoord. Het is eene Hebreeuwfche fpreekwijze, volgends welke hooren ook voor verflaan gebruikt wordt. Ik had 't gene onder den Tekst ftaar in den Tekst kunnen plaatzen, om volkoomen Duitscb te fchrijven, en welligt verdenkt mij meenig Leezer, dat ik het niet gedaan heb; alleen eene nauwgezetheid of trouw, volgends welke ik het N euwe Testament wil uitgeeven, zoo als het is, zoncer moeiëlijkheden, of fchijntegenftrijdigheden. te verheeien, bewoog mij, den Hebraïsmus te behouden, die welligt in het Duitseh ook niet geheel on. verftaanbaar is, want wanneer wij alleen een geluid hooren, zonder woorden te verftaan, of te bemerken, dat het eene menschlijke ftem is, mogten wij doch welligt zeggen, de ftem hadden wij niet gehoord.