is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 de BRIEF van PAUL. aan de ROM.

Want naar het ambt, dat mij uit genade 3 opgedraagen is, zeg ik alJen, die tot u behooren: zij moeten niet te hoog, boven 't geene men denke moet, van zich denken, maar redenlijk en befcheiden, ieder naar de maate der gaaven, die God hem toebetrouwd heefc. | Want gelijk wij aan 4 één ligchaam veele leden hebben, en elk lid zijne eigene verrigting,| zoo zijn wij 5

in

in de band van God. Een kwaalijk begreepen gewee. ten, gewoonlijk niet beangst maar vrolijk, fpoort hem aan tot deze itandsverandering, die, in het einde, dwaasheid is; maar eigenliefde heeft hier weder het grootfte aandeel aan, en beftutirt en leidt het geweeten.

Even zoo ging het nu ook, offchoon onder eenigzins andere omftandigheden, in de opkoomende kerSc der eerfte eeuwe. Veelen, die daartoe niet in ftaat waren, wenschten welligt, Leeraars te zijn; en op andere wijzen, bij voorbeeld, de rijken door aalmoezen aan de behoeftigen, of een ander door het beftuuren en uitdeden der aalmoezen, een zeer nuttig lid der kerke te kunnen worden. Een ander begeerde misfehien de gaaven des Heiligen Geestes, die hem zoo luisterrijk fcheenen; een wensch, die meenigmaal, wanneer dezelve hevig is, in ftaat is, vroome lieden tot Enrbuliasten, en ingebeelde Profeeten te maaken. Het ambt van Leeraar en Vermaaner kon destijds meenig een, die daartoe niet gefehikt was, zich aanmaatigen, daar het eenen iegelijken vrijftond, in de kerk een voorftel te doen. En zeker ook dit ambt is luisterrijk: wie vol eigenliefde is, hoort gaarne zich zeiven fpreeken.

Hier nu te beproeven, wat, juist voor ons, de bij. zondere wil van God is, daartoe behoort bedaarde, van alie heerfchappij der eigenliefde vrije, gezonde re. den. In de volgende verfen wordt d t verder ontwik, keld, en duidelijker gezegd: ik denk dezen behoeven meestendeels gene verklaring.