Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. III; i-ö.

37

ik flegts van u weeten, hebt gij den Geest door de werken der Wee, of door de prediking van het geloof ontfangen?| Zijt gij 3 zoo onverftandig? Het begin hebt gij met den Geest gemaakt, en de voleinding zal door het ligchaam gefchiedén!| Zoo veel 4 hebt gij te vergeefsch geleeden! indien het anders ook flegts alleen te vergeefsch is!| Die, die u. den Geest gegeeven heeft, en 5

won-

deze inwerkingen vind ik in den Bijbel niet gegrond, noch ook overeenkoomftig met de ervaaring vaneenen nauwkeurig op 't gene in bem voorvalt achtgeevenden Christen. Veelen mijner Leezers zullen hier egter anders denken; maar gelteld ook men ervoer, en voelde bij deze heiligende werkingen iets bovennatuurlijks, zoo zou daaruit, dat men die reeds te vooren bij zijne cerfte bekeering tot Christus gevoeld had, niet volgen, dat men nier fchuldig was, zich te laaten befnijden, en de Levietifche Wet te onderhouden. Bij het eerfle begin onzer bekeeringe blijven er toch altijd veele zonden van onkunde, zoo wel van bedrijf als van nalaatigheid, van welken wij de besten, zelfs Abraham niet vrij vinden, en tot dezen zou dan behoord heb. ben, dat zij de Levietifche wet niet gehoorzaamd hadden, wijl zij niet wisten, dat dezen ook de Heidenen betroffen; maar zoo ras zij anders onderrigt wierden, konden zij zich van de onderhouding der wet niet v; ijfpieeken, wijl zij bij hunne eerlïe bekeering, en eerfte begin van christelijke deugd, die uit dwaaling en gebrek van het ontfangene onderwijs niet onderhouden hadden.

vs. 5.] Den aanvang van het Christendom maaktet gij daarmede, dat gij bovennatuurlijke gaaven des heiligen Geestes, wondergaaven, omringt, en nu zou de voleinding zijn, dat gij in het ligchaam befneeden wierd I Hoe diep vernederende deze voleinding in vergelijking met het begin.!

Egter kon Geest hier veelligt genomen worden gelijk

Sluiten