Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é4<» »e BRIEF van PAUL. aam de KOL.

Zelve hebben wij in Christus. | Niemand i S* onczegge u de kroon, en den prijs, die mogelijk veel werks maakt van oodmoed en Engelendierist, zich waagt in, en navolgen wil, wat hij nooit gezien heeft, en 2onder eenige redenen in zijnen geest, die in het ligchaam nedergezonken en vleeech-

lp

onreine fpijzen een voorbeeld van iets toekoomftigs zijn gullen, hoe de zaak zelve, die zij beteekenen, in Cnristus is. Ik ben daarom eene andere verklaaring gevolgd, welke onder het toekoomftige het onmiddenlijk voorafgegaane Sabbath verftaat, en heb die ook, om alle misvatting te vermijden, in de overzetting uitgedrukt.

de zaak zelve] Letterlijk, het ligchaam zelf* tegenovergefleld aan de fchaduw.

vs. 18. Oodmoed] De EsTeên hadden voor' het uit. wendige eenen grooten fchijn van oodmoed : derzelver kieeding was zeer gering, armoedig, en zonder eenigen fieraad, omtrent zoo als bij zommige Monniksorden; maar bij eene demoedige ja bedelachtige klee. ding kan dikwils veel trotschheid in het hart plaats hebben, en daarvan fpreekt Paulus naderhand. Het kon ook tot dezen oodmoed behooren, dat men Gode niet onmiddellijk, maar door Engelen als Middelaaren naderde.

fn zijhen geest, die in het ligchaam nedergezonken, en vleeschlijk geioorden is] Deze menfchen geloofden, geheel geest/ijk te zijn, alleen, daar hunne Godsdienst, en vermeende meerdere heiligheid alleen in ligchaamlijke oeffeningen en fpijswetten beflaat, zegt Paulus, hun Geest is geheel in het ligchaam nedergezonken. Een geestlijke Godsdienst moet voor de ziel voorfchriften van waare deugd en verbetering geeven; maar de Esfeenfche, mét kleene, wilkeurige ligchaams- en fpijswetten overlaadene, had het voorkoomen, als kende zij in den mensch niets dan alleen, het ligchaam.

Sluiten