is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioö üe iiie Brief van paul. aan timot.

geloof waardig. | Daarom veirdraagen wij io ook ongemak en fmaad, want wij hoopen op den leevenden God, die een weldoener is van alle menfchen, maar voornaarnlijk van zijne geloovigen. |

Dit beveelt, ende leeraart,| niemand n verachte u wegens uwe jeugd, zijt veel. 12 meer den Geloovigen een voorbeeld in Leer en Leven, in de Liefde (in den Geest) .in

Gebeld, en, met eene groote afwisfeling van uitdrukkingen dikwils zeer treffe; de en inneemende voorgefteld wordt.

vs. 12. niemand verachte u, wegens uwe jong' fieid) Dt is niet zoo zeer een bevel voor Timotheus, dan voor de Gemeente te Ephefus, aan weke hij derzen brief, als eene volmagt tot zijn ambt, en 't gene hij deed, moest voorleggen. De zin is, dit fchrijf ik als bevelen van den Chnstelijken Godsd:enst voor; en ik wil, dat niemand u daarbij wegens uwe jongheid verachtte, maar u 'veelmeer tot een voorbeeld aanneeme, cn u volge. Het fluit zeker, als aan Timotheus gefchreeven, mede in, dat hij zich ook van het hem gegeevenc gezag bedienen moest, en zich niet, wegens zijne jongheid, ontzien, dit te gebruiken.

in den geest] Deze woorden heb ik als twijfelachtig kleen laaten drukken. De meeste Handfchriften hebben wel, in den geest,- maar de meesten zijn te gelijk de laatften ; daarentegen laaten de gewigtigften en Oudften dezelven weg, en, wat mij nog meer is, de in de Eerfte Eeuw vervaardigde Sijrifche en La. tijnfche Vertaalingen, de in de vierde Eeuw door Hieron:jmus veranderde Latijnfche, de in de zesde, met zeer grooten vlijt, en ftrenge letterlijke getrouwheid, gemaakte Nieuwlijrifche. Ik breng alleen de gewigtigfte getuigen bij ; meer anderen, welker gewigt elk Leezer niet zoo terftond gevoelen mogt, offchoon de Criticus die weet te fchatten, laat ik weg.

Ik kan mij daarom ook met de verklaaring van dit

woord