is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lió be ifte BRIEF van PAUL. aanTIMOT.

Zonder wanvoeglijkheid en fewetzing der- fchaarn'achtigbeid, van marsperzoonen niet krijgen' konden, ja dar ook dezen, zelfs de Gél'eerdften, zelden in ftaat mogen zijn, recht goéd en naar behooren te geeven. Nooit is mij de nöódzaaklijkheid van dit ondérrigt zoo duidelijk gebieekctl, als toen ik eenige honderden gefehriften over de mfddelen, om'den kindermoord re verhinderen , ais mede aangefteldebeöordeelaar, m.,est . doorleezen.' Ik vond zoo dikwils door kenners, en overéenkoomende de ervaaring aangemerkt, dat het grootfte deel der misfligen van jonge vrouwsperzoonen ontftaan uit gebrek aan een goed, eigenlijk voor haar ingerigt onderwijs: veelen wierden b jna door onfchuid verleid; anderen toch uit onkunde, en, daar zij veel, dat haar noodig is te weeten, niet kennen, wéeten zij ook niet, Wanneer zij verleid Zijn, en daar uit gevolgen ontftaan , hoe zich te rédden en dit brengt haar tot kindermoord.

Ik geloof, dat bet ander géflagt iri de daad een nauwkeuriger zedenkundig ondérrigt van dezen aart noodig heeft. Iets van haare beftem. mmg, eens moeder te worden, moet baar gezegd worden, zelfs de geheimhouding van zekere dingen, maakt haar niet alleen begeerig naar de ontdekking van het geheim, trraar ftort haar ook dikwils uit onweetendheid in zonden van onderfcheidenen aart. Zelfs zou ik denken, vaa de teekenen des maagdoms, en de gevolgen dié het verlies daarvan op het geheele leven hebben kan, als mede, dat dezen ook op andere wijzen, dan door daadlijken bijfl;,ap, tot groot nadeel van haar, die dezelven verliezen, kunnen verlooren ■worden, moesten zij iets weeten, en reeds dit zou een zeer krachtig behoedmiddel zijn, niet alleen tegens de eigenlijk zoogenoemde onkuischheid, maar ook tegens de, in de daad, nog fchandelijkere en gevaarlijkere zelfsbevlekkingen, en de onnatuurlijke wellusten. Ook van dezen moeten zij, maar zonder die te nauwkeurig te befehrijven, weeten, dat zij zonde zijn, ook liever