is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. III: i—6. 2ao

der menfchen in een niets veranderde,| en die in vrijheid ftelde, die uit vreeze 15 des doods zoo lang zij leefden knegten zijn moesten. | Want hij neemt niet dé 16 Engelen aan, maar het zaad Abrahams,! daarom moest hij ook zijnen Broederen in 17 alle dingen gelijk worden, op dat hij medelijdende wierd, en een getrouw Hoogepriester in 't gene hij met God te doen had, de zonden des Volks te verzoenen :| wantin 't gene, waarin hij geleeden heeft, 18 en zelve verzogt is, kan hij ook de genen helpen, die verzogt worden.j

Cap. III: 1-6.

Christus grooter dan Mofes.

Alzoo nu Broeders ! Heiligen! die gij1* 1' de roeping van den Hemel oncfangen hebt!

ftelt

verklaaring gemaakt is, niet verzwijgen , te weeten, de Jooden hebben eenen tweeërleiën Engel des doods • de kwaade, Sammaël zal over de Heidenen zijn, over de Jooden daarentegen Gabnël. Eisenmengers Entdecktes Judenthum Th. I. Cap. 19. Dit is zeker bet gevoelen van zommige Jooden uit eigenliefde vo >r hun Volk, maar het is niet het algemeene. Wanneer men bij Eifenmenger verder voordleest, zal men dit zien: dikwils fpreeken de Jooden zoo van Sammaêl, als of hij ook Jooden doode, en dit merkt Eifenmen! ger zelve aan, bladz. 895. 896. Men zie ook de Inleiding § 859' waar de Duivel, op Guds bevel, zelfs Mofes ziel brengen moet.

ff, 1. Broeden I Heiligen /] Dit waren destijds

P 3 200