Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 de TWEEDE BRIEF van PETRUS.

niet werkloos, en zonder vrugten is,| maar 9 wie dezelven niet heeft, die is blind, of eigenlijk, die fluit zijne oogen voor het te helder licht toe, en vergeet zijne reiniging van de voorige zonden. | Des te 10 meer beijvert u, Broeders, uwe roeping en verkiezing vast en zeker te maaken (*), want wanneer gij dat doet, zoo zult gij u in uwe hoop niet bedroogen zien,| enden ingang in het eeuwige Rijk van onzen Heere en Heiland Jefus Christus zal u rijklijk geopend zijn. |

Cap.

(*) Andere Leezing: door goede werken vast en zeker te maaken.

vs. 9. of eigenlijk] Dit'heb ik er duidelijkheidshalve bijgevoegd. Het gezegde, die fluit zijne oogen voor het helder licht toe, is, als 't waare, eene verbetering van het voorgaande, hij is blind. Petrus lochent niet, gelijk eertijds de Piëtisten, hunne verlichting, maar al. leen de onverhinderde werkzaamheid der verlichtinge.

en vergeet zijne reiniging van de voorige zon. den] Ik ben twijfelachtig, of bier de vergeeuing van zonden, of de Heiligmaaking, of zedenlijke reiniging van de zonden te verftaan zijn. Welligt dagt Pecrug aan den Doop, die beide bevat, en noemt deze eigenlijk eene reiniging. Zie Jok. III: 35. De zin zou als dan zijn: hij vergeet zijnen Doop, door welken hij van zijne voorige zonden gereinigd is.

vs. 10.] Maakt door ijver, in deze deugden, dat de fjoodfche) Zelooten niet twijfelen kunnen, dat gij van God tot de waare Kerk geroepen en uitverkooren zijt. Volgends de andere Leezing, die ik onder den Tekst geplaatst beb, is deze zin nog duidelijker.

Sluiten