Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilö de EERSTE BRIEF van JOHANNES.

Cap. II; ig—29.

Waarfchumng tegens toenmaalige dwaalleeraa. ren. Vermaaning , om bij de zuivere Leer van Christus te blijven.

Kinderen, het is reeds de laatfte tijd, en t8

ge-

h«ÏJ5; v'J' ?efS delaatfc "Jé] Ik verftaa hier het laatfte Tijdperk der waereid, dat ook met het voorgaande ftrookr. Daar uit volgt egter niet, dat hij het

ta LC^0r!e^ ?,s Zeer nab,'j verwaer heelt» want dit Jaatlte Tijdvak kan toch, zoo als duidelijk is, zeer lang

ITÏÏI;* Ten miiifte Johannes geloofde, niet dat hij het laatfte oordeel beleeven, maar dat hij voor het zeivc fterven zoude, zie Joh. XXI. en de Aanmerking. uok zijn er, om de fpreekwijze te verklaaren, geheel geene rekeningen uit Daniël en andere Propheeten , eceZto^A?™** V'nr Monarc"ien noodig, een gezond gefch.edkundig cpflag des oogs is genoeg. Ik begrijp de voigende groote Tijdvakken der waereid vallen ons zeer du.dlijk ,n het oog: 1. voor den zondvloed; s. tot op bet Jsraellietifche Volk, of Mofes; 3. tot op Cv rus, — dit alles, om met Sch.özer te fpreeken, de Voorwaereld - 4. van Cy.us tot op Christus, wiens Kijk tot aan het einde der waereid duuren zal, en van wien af de door zijnen Godsdienst veranderde Waereid zich ook in de Gefchiedenis aanmerkelijk kenbaar maakt Voor het overige erken ik, dat het gevoelen van hun' eenige waarfchijnlijkheid heeft, die hier denken aan het laatfte uur, of tijdvak van den Joocifchen Staat, dat ook mede tot het vergaan der Waereid behoort, en een groot, voor veele Jooden zeer hard voorbeeld van de vergankIijkheid der waereldfcbe dingen was. A'Ieen ftaat mij nog, onderfleld dat de Brief werklijk voor de verwoesting van Jeruzalem gefchreeven is , het volgende in den weg. 1. De meeste Christenen in KleenAzien , die zeker uit de Heidenen waren, hadden met

de

Sluiten