is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

Gap. Ub 7—13»

Aan dien te Philadelphia,

Den Gezant der Gemeente te Philadelphia 7 fchrijf: dit zegt de Heilige, de waarachti. ge, die den fleutel des grafs (*) heeft,

die

(*) Gewoone Leezing, welke anderen volgen: die 4en fleutel Davids heeft.

vs. 7. die den fleutel des grafs heeft] Uit Hoofdd. I: 18. ontleend. In onzen Brief ftaat wel niets vaneen openen des grafg, van eene opftanding der Dooden, maar vs. 8. wordt van een ander openen gefproken; maar het fchijnt, dat hij, die den fleutel des Grafs heeft, ook alle overige Hemels heeft, en alles kan openen. Dit is naar de Joodfche denkwijze nog duidelijker, alleen dat deze gewoonlijk in het fpeelenda en laage valt, daar onze Schrijver integendeel verheven is, en eerbied inboezemt. Vier fleutels zou God zich alleen voorbehouden hebben, en dezen nimmer aan eenen der Engelen geeven: den fleutel van den Tegen; den fleutel der fpijze of broodsfleutel; den fleutel des Grafs; en den fleutel der Baarmoeder.

Ik ben hier eene, reeds uit de vijfde Eeuw bekende , Leezing gevolgd , offchoon die in weinige Hand. fchrif'ten gevonden wordt. De gewoone, die den fleutel Davids, of, volgends anderen, des huizes Davids heeft, is zoo zonderling en laag, dat ik dezelve nauwlijks aan eenen, anders toch ten minfte verhevenen en vervoerenden Schrijver kan toekennen, zonder hem ongelijk te doen. Den fleutel Davids heeft, naar jfez. XXII: 22, waar uit dit zou genomen zijn, een Dienaar des Konings, de Hoofdman des S'ots. Ik denk toch, de Mesfias zal geen Bediende des Konings, maar meer dan David zijn; doch, wanneer ik ook fiegts aan eenen Koning dagt, dan zou het even zulk eene zonderlinge uitdrukking zijn, als, wanneer iemand N 5 den