Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 OPENBAARING van JOHANNES.

mogelijk de Antichrist de ontdekkende onbedagtzaamheid hebben , zich Christus te noemen, en zijnen Naam in %ir te verkorten? — Dit fchijnt in de daad uitlokkende voortekoomen, offchoon het, zoo veel ik mij heifnner, tot dus ver nog door niemand is voorgedraagen; alleen de Heer Herder heeft iets, dat daarnaar gelijkt, maar minder waarfchijnlijk, dat ik beneden zal bijbrengen. — Dan ongelukkig verlaat ons hier de Grammatica, een, bij het verklaaren van den Bijbel en vnn Voorzeggingen zeer nodig Boek: r is we! ongetwijfeld bij de Grieken het getalteeken voor zes, en dit was het reeds, zoo veel wij kunnen nagaan, ten tijde van Claudius, on. der wiens regeering de Openbaaring geplaatst wordt, door hun, die dezelve het oudst maaken; dan dat «■ reeds destijds eene verkorting van b-t of st geweest zij, in welke gedaante het alleen in d?n naam, Christus, kon voorkoomen, daarvan leeraart ons de Grammatica niets, maar veeleer, dat eene dergelijke figuur, in een Grieksch Dialeö, zoo veel was, als onze Jetter F. Ten minfte Johannes zelve kan dit getal niet verftaan hebben, want in zijn tijd wierd de Naam van Christus nog niet gefchreeven xstr't, maar xricTOC, of verkort xrc. , Dan. nu eenige Verklaaringen van het getal 666, ifc denk zeker de eene even zoo ongenoegzaam, en nietsbeteekenende als de andere; dus zeker voor het groot, fte gedeelte valsch, offchoon egter welligt de eene of andere in het oog van 'den Leezer doeltreffende zijn kan. Het hangt af van de Gefcbiedenjs der gevoelens en dwaasheden van het menschlijk Geflagt, dat men werklijk op eenen dwaalweg gebragt, en misleid Wordt, niet zoo zeer, want dit is nog ohbeflist, door toedoen »an dt;n Ziener, Johannes den Theoloog , als wel door de' Verklaaring van een tot hiertoe nergends aangetroffen getal.

Ireraeni doeg, reeds in de tweede Eeuw, twee be. reekenisfen voor, i°. aatEJNOC (Latinus), welks let. ters juist het eetal 666 uitmaaken: en o°. tfitiN

(Titan), -dat hg dan van Reuzen en Tirannen ver¬

klaar-

Sluiten