Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C O P Y

VAN DE

PRIVILEGIE.

De StaatenvanHollandenWestvriesIabd doen te weeten: Alzo ons te kennen is gegeven by Anthony Ernst Münnikhuizen, Burger en Boekverkooper te Amsterdam; Dat hy fupliant thans beezig was te drukken, de Re izï: vanSophia v«n Memel naar Saxej» door johapnis Timotöeds Her» mes, Profesfor te Breslau, volgens dm derden, en zo 'Jer meer mogten koomen, volgens den laatjltn druk ui! 't Hoogduits vertaald: Verzoekende dat het ons iéhaagenmog' te> den Suppliant, zyne Erven of' rechtverkrygende, tebe* gunftigen met ons OEtroije of Privilegie voor den tyd van Vyftien eerst koomende jaaren , om het vojrs : Werk in 't geheel of ten deele alléén en met üitfluititlg van alle anderen , te moogen doen drukken en uügeeven, in zodan'ge formaat als hy te raade zal werden, met /pedaal verbod aan allen en een iegelyk, dezelve in 't geheel of ten deele na te druk' ken, te doen nadrukken of uügeeven, of elders hier te lande en buiten 'dteze provintie nagedrukt zynie, herwaarts in te brengen, te verkoopen of'te verhandelen, onder wat pretext * het

Sluiten