Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5°r )

5 rust gekten had, zoude ik (zo ik hoop ) deeze hei„ melyke gedachten allengs uit myn hart gebannen heb„ ben: maar gy verydelt telkens myne poogingen op $, nieuw. Ik befchouw my zelve thans nimmer in een* „ fpiegel, of ik zucht zonder te weeten waarom. Om „ kort te gaan , alle omftandigheden, waarin ik my be„ vind, verdrieten my: En byaldien 'er geene verande„ ring komt, dan zal ik 20 ondankbaar moeten zyn, 1, om myn affcheid te vraagen, en my in het eerde huis „ dat my voorkomt, te verhuuren, daar een der be„ dienden, het zy een jaager of ander mansperfoon, „ wiens jaaren met de myne eenigzins overeenkomen, „ op my verliefd word , en met my trouwen kan. » *—Ik zou dit by dag niet durven zeggen, want ik „ bloos in dit oogenblik van fchaamte, en myn gezicht

„ is zonder twyfel zo rood als vuur. Ik bid

„ ü, heb de goedheid en laat my nu voortaan in rust. „ Ik troost my met het vooruitzicht, dat gy binnen „ kort naar uw regiment vertrekt; dan zal ik myn best „ doen om alles wederom te vergeeten, en myn hart ,, wederom in deszelfs voorige gerustheid te herdellen. „ Maar laat dan ook dit de laatdemaal zyn, dat wy met „ eikanderen fpreeken."

Zy keerde zich van myaf. Ik doeg

myn' arm om haare fchouder. „ Hoor eens mietje, „ laat ik toch ook één woordje fpreeken "

Zy maakte zich los uit myn' arm: „ Ik wil u nog „ aanhooren, om dat het heden voor de laatdemaal zal „ zyn; maar dan moet gy dergelyke gemeenzaamheid „ ook zorgvuldig vermyden."

Zy

Sluiten