is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44* >

my, en tuchtigde myn kind; hetgeen inderdaad eer. goed gevolg had: doch misfchien tuchtigde ik uit onkundigheid hetzelve al te dikwyls, het wierd

daardoor , gelyk men gewoonlyk zegt, verhard, het wierd ftil en gehoorzaam, doch niet eerder dan na

dat ik het geftraft had In deezen toeftand vond

myn man het by zyne terugkomst. Hy zeide niets; doch ik zag, dat het hem leed deed, en derhalven vermeerderde ik myne tuchtigingen. -— Eindelyk opende hy

my de oogen j dat was waarlyk een fchoone dag

en dien ik nimmer vergeeten zal*..

„ O, moeder ! jy moet daar zo los niet overheen loopen! f zeide de Heer puff, en doeg den Atlas toe; „ hoe ging het toen ? "

Myn man zeide my, dat hy myne verlegenheid

duidelyk kon befpeuren; en éér hy verder kon

gaan viel ik hem reeds om den hals, en zeide! Ach, allerlieifte man ! God heeft my hier eene zwaare beproeving opgelegd, ik ben onkundig in de opvoeding

der kinderen! En echter (gaf myn man myten

antwoord) weet gy meer daarvan dan duizend anderen ! het is gewis een heerlyk teken van uwe leergierigheid , dat gy u niet met uwe eigene kundigheden wilt vergenoegen, (f)

Braaf!

(t) Nu, myne Leezeresfen! En voornaamelyk gy, die

U nog in het huis uwer ouderen bevind , vergunt my u te verzoeken onder allen de dingen, die uwe opmerkzaamheid vorderen, voornaamelyk dat geen in acht te neemen, het geen de opvoeding der kinderen betreft. Van u alleen hangt het af de toekomende metgezellen van uw leven ten hoogfte