Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ c 513 ^

drift wat te verkoelen expliceert of conftruëert iuy\ eens dat versje;

Sunt oculos clari qui cernis fidtra tanquam."

De Heer malgré heeft my deezen regel opgefchreven. En zegt,dat weinigheden de conftraétie van dit vers kunnen vinden, zonder het verlèheiden maaien over*»

gelezen te hebben Deeze befpotting maakte hen

nog moeijelyker; zy begonden met meer drift te redeneeren ; en terwyl zy nog fpraken kwam het commando, dat de Plaats - Majoor een weinig vroeger afgezonden had. Naauwtyks zagen de twee helden het zelve op het bolwerk aankomen of zy fprongen ylings op hunne paarden, en waren reeds verre weg toen het commando op de beftemde plaats aankwam. De Hofraad riep in het weg ryden: Dat is een ftreek van een flecht kaerel. Neen,riep de Heer puff wederom , dat is een ftreek van een braaf kaerel. En daarop ging hy het commando te gemoet, en verzocht den commandeerenden officier, dien hy zeer wel kende, dat hy die twee windmaakers (want dien naam gaf hy hen) niet al te fchielyk zou laaten vervolgen.

EERSTE VERVOLG.

My ne blydfchap over den gelukkigen nitflag van deeze zaak was zo klaarblykelyk, dat de Heer mal K k e r é

Sluiten