Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus verre- heb ik om de waarheid te zeggen geenë waare liefde voor hem kunnen voeden. Het doet my leed, dat ik het geluk niet kan hebben van den Generaal te fpreeken. Hy gaaf morgen ochtend naar dc Hoofdarmée. De knecht van myn' broeder fchynt insgelyks een zeer braaf man te zyn. Ik zal aan het huisgezin nog niet bekend maaken, wanneer ik moet vertrekken. Ik vrees voor het affcheid neemen.

mm m

Vrydag den 31 July 's morgens vroeg:

Moest ik dan nog zo lang hier blyven om lotjes flerven en betje s fchande te befchouwen?

Ik heb weinig lust tot fchryven; doch ik zal echter trachten hier door myn hart lucht te geeven.

Betje liet my gisteren avond na dat de gélukkige , of laat ik liever zeggen de ongelukkige ii A lg r é, haar verlaten had, verzoeken om by haar te komen. „ Niemand" zeide zy tegen my „ is hier in huis beter in ftaat dan gy, om aan het huisgezin eene zaak te ontdekken , die nu niet langer behoeft Verzwegen te worden, en die, dewyl ik zulks niet langer verbergen kan, ofïchoon ik van harte gezond was, my zedert eenigen tyd het bed heeft doen houden. Ik zal waarfchynlyk binnen twee maanden moeder zyn.

„ O God!" riep ik uit; geheel buiten my zeiven, en meer kon ik niets zeggen.

„ Schei maar uit met al die gekheid," zeide zy op een fpotachtigen toon, „ want de zaak legt 'er

toch

Sluiten