is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4H )

„ kunnen befpeuren, dat de oude Duitfche eerlvk„ beid daar verbasterd is?" J „ Neen , dat wil ik juist niet zeggen, Mynhe-r maar m uw vaderland, en in S i e ü s i ê n is dezeï vè „ nog allermeest te vinden."

Hier mengde ik my in het gefprek ; want myn broeder nad my deeze £

fchilderd; naar zyn zeggen, waren de Siiefiërs onge-

vreemden S' .WantrouwiS ' bi"" tegeq

haalde ik by deeze gelegenheid. P' ^

heeft uw broeder als krygsman gezegd. Omda „ de Siiefiërs zich wachten voor lieden, die in de „ plaats van achting voor den godsdienst te betoo„ nen het fpotten met denzelven voor een bewys „ van den bon-ton houden; omdat het hen vreemd „ voorkomt, dat deeze lieden,in de plaats van over „ hunne gastvryheid voldaan te zyn, met hunne va. „ derlandfche maaltyden daar de tafels niet met fri 9, casjees en ragouts, maar met goede ftukken osfcns, en kalfsvleesch voorzien worden , den gek fbe „ ken , zyn zy daarom ongezellig ? Omdat zv door s, een allereerlykfren koophandel ryk geworden „ eensklaps arm gemaakt, den moed verlooren van p ooit weder de verwoestingen van een' alverderfiV „ ken oorlogte zullen te boven komen, en omdat » ijwt dien hoofde, voorzichtiger dan veelen van ss hunne nabuuren, wyslyk beflooten hunnen ftaat een ii weinig te verminderen, zyn zy daarom geldzuch.