Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(49° )

„ deeze vraag doet; want hier legt de bron van den „ bedekten ftroom, dre zoveelmaa! het huislyk ge„ noegen ondermynt, en zoveel huwelyken ongelukje kig maakt. — Gy begeert var! uwen man ge„ fcheiden te worden; weet gy, dat 'er Iaraden zyn, „ daar dat zeer b'gtefyk gefchieden kan ?" — » Ja-' —

„ Zytgy niet van voorneemen daarheen te gaan, j, om uw oogmerk te bereiken?" —

Ik kon hierop ni:t antwoorden, eensdeels om rede, dat ik geen geld had; en anderdeels, omdat ik niet wist, hoe ik een middel zou vinden om myn man' onder een zodanig rechtsgebied te krygen.

„ Weet gy," voer hy voort, „ hoé het, hier te ,? land, daarmede gelegen is ? " _

,, Neen ; want ik ben hier vreemd." —

„ Welnu, dan zah ik het u zeggen: Hier kan men „ even ligt gefcheidenwo'den ais in de landen, daar

de Geestelyke en Waereldlyke Rechters wülekeu„ rig handelen."-——-

Ik wist dit niet, en was derhalven begeerig te weeten, hoe men hier daarover vonniste.

„Gy begeert dus te weeten ," vervolgde hy, }> wat de menfqhelyke rechterftoelen hier toe- en „ afgedaan hebben?"

Ik voelde, dat ik op deeze vraag begon te bloozen.

„ Waarom,'* vroeg hy , „ begint gy by deeze

vraag te bloozen', of vreest gy, dat de menfehe„ lyke geboden uwe fcheiding moeijelyker zullen „ maaken ? " —

3? Neen, ik denk niet, dat ik daarvoor behoef

te

Sluiten