Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 492 )

„ Ik draag die dan hoogden eerbied toe, maar 3, ik heb dezelve een weinig ftreng gevonden." _

„ Heeft dan de menfchelyke verzachting deezer „ geftrengheid uw hart kunnen vergenoegen?" — „ Als ik de wan heid zeggen zal; Neen!" — „ Waarom niet? Wederfprak die de Schrift?" — „ Dat weet ik niet; maarzy wederfprak zichzelve.'U„ Spreek maar rechtuit. By gevolg kunnen de „ menfchen hierin niet. . . . ,, Niet vonnisfen."

„ En by gevolg, kunnen de menfchen wel het „ verftand inneemen; maar niet. ... — „ Maar niet het hart." —

Niet? Kunnen zy deszelfs driften niet ftreelen?

„ Kunnen zy deszelfs begeerten niet te wille zyn?"

„ lk ben te fchielyk geweest." Zeide ik befehaamd. ,, Dan zullen wy het nog eens herhaalen: Wan„ neer menfchelyke inftellingen, uitleggingen, aani „ merkingtn , enz. zichzelve tegen fpreeken , dan „ kunnen zy het verftand wel betoveren , en de „ begeerten van het hart ftreelen; maar, wat kun„ nen zy niet?" —,

Zy kunnen het geweeten niet gerust ftellen. "

„ Niet? Neemen dun de Overigheden alles,

„ dat zy uitwyzen niet op haar geweeten ? Zyn zy

„ daarvoor niet verantwoordelyk ? "

„ Ik weet niet , of zy dat wel altoos willen en „ wenfehen.?' —

„ Maar, gefteld, dat zy het willen en wenfehen, „ wat dan?"

Thans begon ik myn fterk vertrouwen op dien map duidelyk te gevoelen. ——• „ Dan

Sluiten