Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(31)

'„ Ja, dat is nu reeds veertien dagen geleden; —• „ neen, het is reeds langer, dat ik zulks heb willen „ doen; maar, helaas! hoe vruchteloos is myne poo„ ging geweest! Hoe akelig waren die veertien » dagen!"

— Ik begreep in den eerften opflag niet, waarop zy hier het oog had. Ik bekende, dat de omftandig. heden van myne vrienden,en daarenboven welvoornaamelyk een voorval in myne Gemeente, (dat ik u by nadere gelegenheid wel eens mondeling verhaalen zal) my zedert eenigen tyd zeer beziggehouden hadden, maar dat ik thans bedaarder van geest was, en dat ik haar om die rede bad, dat zy met my zonder achterhoudendheid zoude fpreeken.

„ Mits dat het dan eens voor al zy?"

„ ja, indien gy eenige liefde hebt voor myne „ rust; want de naaste betrekking tot u te hebben; ,, by eiken zucht van u te gevoelen, dat dit waar» „ lyk zo is, en u echter niet te kunnen helpen, de„ wyl de oorzaak van uwe kwelling my onbekend „ is, dat doorknaagt, gelyk gy wel gezegd hebt, „ onophoudelyk myn hart."

„ Welaan, nu heb ik u eindelyk daar ik u heb„ ben wilde, fchoon ik my niet begrypen kan, waar„ om gy de ware rede van myne kwelling fchynt „ niet te willen begrypen. Dat gy u tot den adel„ ftand zult laaten verheffen, (val my niet in de re„ den) dit is het niet; ik ken daaromtrent uw onver»

anderlyk befluit. Profesfor T*** heeft my, wel is „ waar, niet kunnen overtuigen; maar hy heeft het „ toch zo verre gebragt, dat ik my fchaamen zou in „ zyn byzyn weder daarvan te fpreeken."

— Myn

Sluiten