Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 235 )

„ myn' plicht, op deeze wys zoveel mooglyk.var, dentoeftand onzer kerken te vemeemen Ik heb no* maar eens een' man gevonden, die u, my» wa°ardeRADEGASTkanevenaaren. Kinderen,

zeide hy verder, „ terwyl de bedienden int het ver-

„ trek gegaan waren," myne lieve kinderen, J ircunoa, en gy, kleine Juliana! deeze man is waarlyk een zo groot man als die van Ha.brstroh. Gy weet, hoe ik met dien gedaan heb

l Deeze verdient ook wel een kus van een kuisch meisje. Kom hier!"

Jucunda reikte my haare wang , met den, mag ik zeggen , heiligen blos der onfchuld.

L Of het dankbaarheid jegens den eerwaerdigen Vader, dan of het eene overyling was, weet iK „iet; ik trof niet haare wang , maar haaren mond en de kus der eerbiedige liefde wierd, - hoe zal ?k het noemen? — eene offerhande van eene verukte zïl — Ik kuste vervolgens haare moeder de hand, en Ju cun da's traanen vermengden Zlch-

°^t::~^^

in de ziel trof was, dat Jucunda haar aangezicht tot op de hand van haare Moeder nederboog , en met de daarop leggende traanen haare wangen ver-

k0ddo Gy, bron van alle vreugden des eeuwigen levens!" zeide de oude man, zyne beide vlakke handen gen elkandere gevouwen ten hemel hdfa*de hemelfche liefde! vloei door alle oprechte en ^AmTtó! - Myn waarde Medebroeder

Sluiten