is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 436 )

van zyne zuster gekomen was dan wanneer ik my „ vandaar verwyderd had, befchuldigde ik myzelve „ vantrotfche verbeelding, en was onbezorgd "

„ Den eersrvolgenden ochtend , nadat ik myn „ hart deswegens gerust gefteld had, merkte ik,dat „ de Freule iets op het hart lag, op myn verzoek, * datzv het mY zou ontdekken, een verzoek dat „ ik met de zuiverde onnozelheid aan haar deed , „ hernnnerde zy my, dat zy beloofd had my een* „ zeer gewigtigen brief te zullen fchryven, en vroeg ,i toen met een glimlachje, welken inhoud ik veiv „. moedde ? — Thans bevryd van myne harfen„ fchim van den voorgaanden dag, antwoordde ik „ naar waarheid, dat ik nimmer daaraan gedacht

„ had, en het ook nog hedei, niet wist. fik

„ heb vergeten u te zeggen, d:it zy haar' Broeder » byna tot afgodery toe beminde.) Zy omhelsde „ my zeer tederlyk „ ik zal het u zeggen," zeide „ zy, terwyl zy van tyd tot tyd onder het fpreeken „ ophield: „ Myn Broeder — zal allen zyne goem deren verkoopen, — en naar Pruissen gaan. „ -— Onze bekenden alhier zyn — hem hinderlyk „ in zyn voemeraen. — Hv wil — in eene land„ ftreek woonen, — daar hy geheel onbekend is,— „ en dan wil hy naar de neiging van zyn hart, dat boven alle de zotheden der Etiquette verheven »> is .. Verftaat gy my nu? "

«» — lk kon volgens datgeen, hetwelk des

» daags te vooren in myn hart omgegaan was iets „ hiervan verdaan; maar ik hield my onnozel. Zy wierd verlegen: „ Nu, hoor dan; ik ben vert> loofd aan iemand, die juist zó aanzienlyk niet is,

„ als