Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 510 )

ftelde hy zich inderdaad. De jongfte Juffer Korns kon noch den Heer Less-*, noch mv gerust ftellen met te zeggen, dat SoPh 1 a deezen ochtendvroeg, met het aanbreeken van den dag, met haare zuster naar haars Vaders buitenplaats gereden was; want het was inderdaad zeer bedenkelyk, dat niet een van ons beiden daarvan iets had geweten. De Heer JLess glno- itl diepe gedachten van ons af. Kort daarop ontfing ik het volgende briefje:

„ Ik kom vandaag niet weder thuis, en misfchien 9» zal lk in h« geheel niet weder bvden Heer Korns „ myn verblyf neemen! Laat terftond al myn goed, „ en de brieventasch van Traitor, zo verze„ geld gelyk die is, naar het huis van den Heer ,, Pahl brengen, en verwacht aldaar, zonder on„ gerustheid, myn nader adrès. "

„ Sophia. *

Dit briefje kwam uit het huis van Pahl. Ik heb, naar my voorftaat, u reeds meermaal gemeld, dat ik vrees, dat 'er aan die Juffer Pahl niet veel goeds is. Ik ftond op her punt, (en gy kunt begrypen met welk eene ongerustheid; om met hei afzenden der goederen een begin te maaken , toen de Heer Korns inde kamer trad, en my verbood zelfs het allergeringfte aan te roeren. „ Wie weet," zeide hy, „ waar Sophia is? lk heb haar geene

„ re.

Sluiten