Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven de inleggende brief van Maria ingekomen is; moet ik u°wel verzoeken tin fpoedigfte by ons té komen.

Fan Lotje's Hand.

Myhe Moeder beveelt my deezen brief te vervol-

Deeze flag is vóórhaar te hard! Zy zal dit misfchien niet ovedeeven ! De Heer La* van Elbing heeft, zo voorzichtig als mooglyk wasj allen deeze verfchrikkelyke gevallen verhaald; doch myne Moeder (en dan nog iemand) houd ftaande; dat myne ongelukkige Zuster vergif heeft ingenomen. Acht dat gy, daar u toch alles bekend was, ons' een weinig tot dien flag had voorbereid! lk ben bedaard en en'ftil; want ik ben Van gedachten, dat men over een ongeluk, dat gebeurd is, weinig kan zeggen , dat van eenig nut kan zyn; maar myn geweeten is Ongerust, — indien ik die zuiverheid des gemoeds, welke ik fteeds getracht heb te bewaaren, haar ih een minder fchittefend licht had getoond, dan zou myne ongelukkige zuster misfchien meer achting voor zichzelve behouden hebben! —— Indien ik haar had laaten blyken, dat ik haare verborgene neigingen kende, naardien zy toch wel begrypen kon, dat ik die merkte: dan zou zy vertrouwen voor my opgevat, of ten minfte haar gemoed niet aan de wanhoop gewend hebben, o! Hoe droevig is het eens K k

Sluiten