Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E I Z E

van

S O P H I A.

V T F D E DEEL.

Oogenblikkelyk na de afzending vaa mynen brief, fchryf ik wederom. (*)

Juffer catharina hospes, aan den Heer

homiliüs spes.

koningsbergen, den 8 August. 1761.

Wanneer de woedende zucht tot fterven eindclyk over de redelyke Ziel zegepraalt, en haar tot het be« fluit om Opium inteneemen, gebragt heeft; zoo als dan de hand den beker aanvat en beeft; zoo als de Ziel dan nog eens moed grypt en aan den ftervenden afkeer der vleefchelyke natuur nog eens het vermogen der zinnen gevoelt; zoo als zy dan, terwyl de natuur daarvoor gruwt, aarzelt, het gezigt van dien doodelyken drank niet verdraagen kan, en nogthans van zich zelve als vervreemd , denzelven tot zich

neemt

(*) Dit wat de eerfte brief van het Vierit Detl. V. deels I. stuk, "A

Sluiten