is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «7 >

3, my eerwaardig gemaakt heeft, zoo als elk braave „ doen moet." .

Heb dank voor zoo veel edele regt vaardigheid l „ hoor my nu verder: ik kom, om u in zynen naam „ te zeggen, dat hy vry is."

Zy iloeg met beide handen op de borst. Hoe

Haarden haare, buiten dien groote oogen op my! Ik verwachtte te vergeefsch, dat zy iets zeggen zou. Zy fcheenen zulks niet te kunnen. Haar fchrikkca was geheel zigtbaar.

„ Hy is vry;" (voer ik voort) „ want mari„ anne maarteis is hem, omtrsuw gewor„ den."

„ O! die onwaardige! '* — terwyl zy haare handen famenvouwde. Haare minen vertoonden fterker afkeuring, dan ik by zulke zagte trekken verwacht had. Met gevouwen en fterk voor zich neergedrukte handen, ging zy met heftige fchreeden voor de grasbank, waarop wy gezeeten hadden, op en neer % „ onwaardige marianne! onuitlprekelyk niets„ waardige!"

„ Stel u te vrede! gy zult zoo niet oordeelen, als „ gy verneemen zult, dat dit volgens de gefteldheid

der omftandigheden niet anders zyn kan; maar van. „ marianne wil hy niets gefproken hebben. De „ vraag is alleen, (want myn kind, gy zyt zeer „ krank.) of gy hoopen kimt, wederom zooveel ,, gezondheid te zullen verkrygen, als tot uwe be„ (temming in dit leven nodig is? Hy is willig, om „ zoo lang te wachten, als gy wenfchen zoudt."

Pa „ Ja ns-