is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 228 )

myne redenen met waarheids-liefde, hoewel met o«' zigtigheid.

Onder andere fchreef ik: „ het verwondert myniet, t, dat gy my voor eene voortreflyke vrouw houd: „ want andere hebben my dit zelfde vleiende vermoe* „ den ook reeds laaten blyken. Myne lotgevallen „ kunnen zekerlyk de meening doen opkomen, dat ik „ van veele van myn geflagt op eene zeer voordelige wyze moet onderfcheiden zyn; men overreed zich „ ligt, dat perfoonen, gelyk die geene zyn, daar ik omgang mede gehad heb, my eenen voortreflyken „plooi moeten gegeeven hebben; men vergeet, dat „ onze brieven, als zy zo by uitfluiting, gelyk de „ myne aan Marianne, maar voor eene vriendin, en „ in het denkbeeld gefchreeven zyn, dat zy nooit in j, de handen van een mansperfoon zullen komen, in t, dergelyke omftandigheden altyd zeer wel uitvallen; i, daarom houd men my volgens myn brief voor een „ wonderdier. Maar dit is juist de oorzaak, waarom „ ik my aan ü niet kan bekend maaken. Voor eerst „ zou het myn' hoogmoed, daar ik zeer'veel van „ heb, gevoelig grieven, wanneer gy, al in den be„ gïnften van het kennis maaken .met my, gewaar „ wierd, hoe zeer gy gedwaald had, en vervolgens f, verwonderd'waard,"züIk een heel gëwoority'k fchep„ zei voor u te zien. Ten anderen, (en dit komt 9, zeer in aanmerking,) daar kan aan my.zelve eene_ M kleine ydelheid .overkomen, na dat. ik. uvv^ toveryII volle brief zo heel dikwyls overgeleezén- heb. Het

„kaa