Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

. -— Zy verzogt om zyn Pourtrait, 't welk hy haar beloofde. Hy haalde een Juweel - kisje voor den dag, en verzogt haar, een ring te willen aanneemen. „ Draag," zeide hy, „deezen ring ter „ gedagtenis van een* perfoon, dien gy lief hebt, en „ houd u overtuigd, zo dikwyls gy dien aanziet, dat „ ik naar het geluk uws ooms met al myn hart ver» lang."

Daarop verwyderde hy zich, terwyl hy,zonder fpreeken, haare hand zoende.

Zy reikte hem haare wang toe, en fprak eenige woorden in 't Engelsen, onder dewelke hy haare hand aan zyn hart drukte; met eene zeer zagte, byna zugtende, dein ztidi: „Leef wel, goedwillig „ Meisje!" en toen fchielyk in den wagen klom. (*) Zy gooide hem een zoen agter na, en zeide met eene gulle mine: „Vegt om hem, ö Meisjes! en Roozen „ moeten daar ontluiken, waar hy gaat." ( f)

li heb gemeend, dat de Heer Less.. meer,

dan Juultje's vriend was: doch by alle tederheid, die beide vuor eikanderen betoonden, was het zigtbaar, dat zy meer wederzydfehen eerbied hebben, dan, myns bedunkens, onder gelieven plaats kan hebben. Ik

merk

(*) Anxia quum claulb ducens fuspiria corde

Vix blaefa potui dicere voce, vale. $) « „ m m Puela

Hum rafiatit! qvicquid coleaveril bit, rofa fait ■ S Ptru

■ ■ F 4

Sluiten