is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 HUUWLIJKSTAFREELEN.

lieden van fmaek in N., waren gewoon, alles goed, van belang, en fchoon te vinden, wat vreemd en nieuw was; alles drong zich dus om haer heen; alles bewees haer hulde. Als zij danste , als zij zong, fchenen alle de mannen van verrukking te fterven, en de vrouwen van nijd en fpijt te bersten! daer , echter , de laetlten zagen, dat zij met te bersten weinig zouden winnen, zoo befloten zij tot een ander, en meer gefchikt, middel, namelijk, om deze nieuwe planeet tot wachters te dienen, waerdoor zij, voor het minst, nog eenige frralen harer bevalligheid en volkomenheden op zich zouden

zien flikkeren. Allen dansten zij d la Pizzali,

allen aten, dronken, en fliepen zij d la Pizzali!

Ferdinand was veel te ijdel, en had te weinig fchranderheid , om zijnen bijzonderen omgang met de algemeenbewonderde en aengebeden Pizzali te verbergen, of te ontkennen. Hij zag, dat hij benijd werd, en deed alles, wat mooglijk was, om het getal zijner benijderen te• vergrooten ; en, hoezeer de Gravin gaerne gewenscht had, Ferdinands tongte kunnen beteugelen, en haren goeden naem, hierdoor, voor het minst nog eenigen tijd, te bewaren, zoo zag zij, hiertoe weinig mooglijkheid; boven dit zeide haer het geweten, dat'er aen haren goeden naem niet vee! meer te bederven viel: zij befloot dus, de menfchen te laten zeggen , wat zij wilden, en zich op haren nieuwen post, zoo veel mooglijk, te verfterken. Tot dit einde begon zij Ferdinand te tiranniferen , en de bloodaerd werd geheel haer flaef, zelfs in zoo verre, dat hij geen

gis»