is toegevoegd aan je favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 HET TOOVERSLOT, of GESCHIEDENIS

jegens mij, feheen optewekken. Deze behandeling gaf mij moed en hoop, 'en hield mij in een goed humeur, zoo dat ik, in weinig dagen, begon te gelooven, dat ik, aen het hof en in de ftad, eene voorname rol (peelde. ■ Men had mij, in vertrouwen, gezegd, dat de Minister geheel door zijne vrouw geregeerd werd, en dat dus de voorzichtigheid eischte, mij bij die Dame intcdringen. Van dit bericht maekte ik zulk een goed gebruik, dat men mij de gunst dier vrouwe, welke ik voor mij had

weten te gewinnen, benijdde !

Reeds geloofde ik, het doel van mijne wenfehen zeer nabij te zijn, en ftond op het punt, om een beflisfend andwoord, op mijne dienstaenbieding, te vragen, toen een ongelukkig bal alle mijne hoop,

op eenmael, vernietigde! •

Het gebeurde, dat, juist gedurende mijn verblijf in ***, de nicht des Ministers, aen eenen Edelman, werd uitgehuwd. Dit gaf gelegenheid tot zeer vele feesten en partijen, aen welken ik, als een vriend van den huize, ook mijn deel had. Daer ik, ten aenzien van alles, wat ik deed, met eene buitengcwoone drift bezield was, danste ik ook, met zoo veel levendigheid, als men, in Duitschland, zelden aentreft, en den jongen wilden Engelschman alleen eigen fchijnt. Ik danste, met drift, en te gelijk niet onbevallig ; dit trok de opmerking van het geheele gezelfchap; maer boven al, dié van de Gemalinne des Ministers. Deze vrouw feheen , het grootfte welgevallen te hebben, in mij te befchouwen. Dan, ik moet u, vooraf, eene kleine teekening van deze

Da-