is toegevoegd aan je favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32(? HET TOOVERSLOT, of GESCHIEDENIS

vrouw en hare aentokkeli.igcn, ten mijnen aenzien, ingenomen, beviel het mij weinig, haer, aen alle plaetfen, aen mijne zijde, of tegenover mij, aentetreffen, en haer vertrouwelijk met mij te zien fchertfen. Zij feheen de vriendelijke lagchjes, die ik, het een of ander jongmeisje, nu en dan, toewierp, naeuwkeurig optemerken; terwijl zij mij over dezelven verwijtingen deed, en aen de weinig beteekenende complimenten, die ik haer maekte, zulk eene Wending gaf, alsof ik , met dezeiven , veel had willen zeggen. Ik was, zeide zij dan, evenwel op eene wijs, die weinig vrees te kennen gaf, een zeer gevaerlijk man, dien men kort moest houden. In het midden van de feesten, die, met betrekking' tot het huwelijk van de nicht van zijn Excellentie, plaets hadden, viel ook de verjaring van de troonsopvolging van den Vorst in. Het hof gaf, bij deze gelegenheid, een groot gemaskerd bal, in een der buitenhuizen, waertoe alf de adel en alle vreemdelingen genodigd werden. Ik vroeg mijne genadige befchermengel, of ik het geluk zou hebben, haer daer ter plaetfe te zien? Zij wist dit niet zeker, omdat zij, naer heur voorgeven, een weinig onpaslijk was ; echter , voegde zij 'er , lagchende, bij: Gij moogt wel ter deeg op uwe hoede zijn; want, voor gij 'er op denkt, zal ik aen uwe zijde wezen, en u befpieden, of gij ook oogmerk hebt, om onze jonge meisjes te verleiden. Ik nam dit voor fcherts

op, en dacht, in het vervolg, hier niet meer aen.

De avond verfcheen, en ik begaf mij naer het bal, dat bij uitllekeiidheid luisterrijk was. Het hof had

la-