is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de MARQU1ZIN van MAZZINI. 105

haer overtuigde, dat zij eene koele bewondering voor eene tederer neiging genomen had. Zij geloofde tevens, dat diegene, die het bewuste lied onder hare vensters gefpeeld had, een ander, dan de Graef geweest moest zijn, en dus was het Iqgrig gebouw van hare denkbeeldige zaligheid, op een. mael, in een enkel niets verzonken. Hoe kort een tijdperk is niet fomwijle genoegzaem, om alle onze denkbeelden geheel en al van aenzien te doen veranderen, daer het een en dezelfde zaek, waer op wij gisteren met een oog van verrukking nederzagen, thands tot het voorwerp van onze wenfchen maekt. Die ftille gerustheid en kalmte van alle hare hartstogten, waeraen zij zich in het kort met zoo veel vermaek ontrukt had, werd thands met eene diepe droefheid door haer befchouwd, daer deze voor haer verloren was. Zij had niettemin den zoeten troost behouden, dat zij zich vleien durfde, dat hare gevoelens, ten aenzien van den Graef, aen ieder onbekend gebleven waren, en genoot de ftreelende bewustheid, dat haer geheele gedrag, door het volmaektst gevoel van haren pligt, beftierd was.

Met deze week liepen de openlijke vermaeklijkheden op het kasteel ten einde; dan, de zugt naer verlustigingen, welke de Marquize bezielde, zorgde egter vlijtig, dat dezen door geene zagte Oiltë vervangen werden. Zij ftelde dus afzonderlijke vrolijkheden , doch welken in pragt en glans voor de eerden naeuwlijks behoefden te wijken, in derzclver plaets. Zij had het gedrag van Hippolitus op den avond van het concert, zeer duidelijk opgemerkt, en dit G 5 had