is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 DE BOUWVAL, of GESCHIEDENIS

vrijheid, welke hij te voren nog nimmer gekend had, en, terwijl het gezag, dat zijn tegenwoordige (rand hem aenbood, hem te gelijk niet weinig ftreelde, begon hij zulk een fmaek in dit woest en ongebonden leven te vinden, dat hij het vaste befluit nam het zelve niet vaerwel te zeggen, tot de dood in het einde die banden zou verbreken, waermede de natuur hem aen zulk een gewelddadigen vader had verbonden. Dan, deze gebeurdtenis fcheen veel te verre af te zijn, dan dat hij daer nog aen denken kon. En, zo dit eens gebeuren mogt, had hij geen twijfel ,' of het zou hem niet moeilijk vallen, om zich weder in zijnen voorigen rang te plaetfen, zonder dat dit alles ontdekt werd; of anders wilde hij zijn voorgaend gedrag als eene losheid van de jeugd doen aenmerken, terwijl eenige edelmoedige daden, door hem bedreven, genoegzaem zouden zijn, om voor dezelve zeer ligtelijk verfchooning te vinden. Buiten dien wist hij, dat vermogen hem dan zeer verre boven alle berisping verheffen zou, vooral in een gewest, waer het volk aen eene blinde gehoorzaemheid gewoon, niet ligt het gedrag der Edelen met een opmerkzaem oog durfde befchouwen.

Niettemin was het gevoel het welk hem bij de eerfte ontdekking van zijnen vader trof, gewis niet aengenaem: dan, daer hij den Hertog als zoodanig vóórhelde, beveiligde hij hem voor alle verdere mishandelingen.

Dan, wat den Hertog betreft, wiens hart geheel en al onvatbaer was voor alle gewaerwordingen van tederheid, bij dezen nam de gramfchap weldra de

plaets