is toegevoegd aan je favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de MARQUIZIN van MAZZINI. 327

Hij wierp op haer eenen blik, waerin niets anders, dan wraek en woede flikkerde; doch, eer zij nog tijd had om natedenken, of hare zinnen te vergaderen , bedekte hij wederom zijn gelaet en fnelde voord. Zij beefde aen alle hare leden, en was naeuw in ftaet zich zelve ftaende te houden, tot zij de kamer van Mevrouw de Menon bereikt had, waer zij gansch fprakeloos in eenen leenftoel ncderzeeg, en de woestheid harer blikken de angsten van haer hart genoegzaem ontdekten. Zoodra zij weder een weinig tot bedaren gekomen was, verhaelde zij, wat zij gezien had, en haer gefprek met den Abt gehouden. Hare vriendin was niet minder verflagen, dan zij zelve, wanneer zij de reden van deze verfchijning van den Marquis bij zich zelve poogde nategaen. Hoe, zoude zij, na zijne laetfte trotfche bedreigingen nog moeds genoeg hebben, om in het geheim bij den Abt te komen! en niet dan door dc toelating vart dezen was het mogelijk, dat hij zich hier vertoonen kan ? En wat toch kon den Abt tot dusdanig een gedrag bewegen ? Dit alles, hoewel het even vreemd en onbegrijpelijk was, liep zamen om hare ongerustheid te vermeerderen, haer een gewis verraed te doen vermoeden en haer de uitlevering van Julia als waerfchijnelijk te doen verwagten. Uit de Abtdij te ontvlugten fcheen thands ondoenelijk, dewijl de uitgangen altoos bewaekt werden; en zelfs wanneer dit al eens doenejijk geweest ware, dan hield zij het egter voor zeker, dat men haer dra ontdekken zou, dewijl het gevolg van den Marquis gedurig in het woud rondzwierf, Dus aller•X 4 Vve-