is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KOFFERTJE. 225

lende gisfingen; doch die tegen elkander aenlopende, ook elkander vernietigden; en men wist niet wat men van deze verfchriklijke gebeurtenis te denken had. Hortenfia , die van nature zachtzinnig en goedhartig was, had hierdoor te weeg gebragt, dat haer hare fchoonheid en haer geluk niet ten kwade geduid werden, en zoo min de kwaedwilligheid der vrouwen als de ligtzinnigheid der mannen, durfde haer van een' ernftigen en wezenlijken misftap verdacht houden; vooronderfteld zelfs, dat zij zich gevalHg aen den eenen of anderen fchuldig gemaekt had, dan nog was een echtgenoot, die eindelijk weder den toon der galanterie had aengenomen, en dien men tusfchen de tooneelfchermen aenkomende bekwaemheden zag voorftaen, misfchien niet boven alle verwijting verheven. Hij had, als een verftandig man , behooren te ontveinzen hetgeen zeer wel niet dan eene onbedachtheid had kunnen wezen. Hoe toch is het mogelijk zamen te leeven, als men in elkander niets over het hoofd ziet? En, in alle gevallen, had deze jonge vrouw zich altoos ten uiterfte bc feheiden gedragen, in zoo verre zelfs, dat niemand, voor dit geval, niets in haer had ontdekt, dat aanleiding tot het minfte vermoeden kon geven. Het was eene vrij ongemeene verdienfte dus de welvoeglijkheid in acht te nemen ; en zulk een goed gedrag verdiende infchiklijkheid en behoedzaemheid. Vooral was het rugtbaer maken eener echtfcheiding, cn de driftige en onvriendlijke terugzending eener vrouw aen hare moeder onvergeeflijk in een wel opgevoed man. Maer hetgeen den man nog haetlijker maekte, V. Deel. p was